کد خبر ۴۴۹ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۳۹

مقررات تسویه

ابتداء از برگه درخواست پرینت گرفته و بعد از تکمیل و امضاء اسکن کرده و آن را برای ما ارسال نمایید. به طور معمول بین 3 تا 5 روز کاری روند بررسی درخواست طول خواهد کشید.